เกี่ยวกับเรา FTIebusiness.com

จากยุทธศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระ 2557-2559 ในการที่จะส่งเสริมให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันธุรกิจ E-commerce หรือการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าของทั้งสองฝ่าย ซื้อขายสินค้ากันได้ทั่วโลก โดยลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาและช่วยลดงบประมาณในการลงทุนอีกด้วย

ดังนั้น ทางสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับพันธมิตร ในการจัดทำ Website ในการดำเนินการ E-commerce ภายใต้WWW.FTIEBUSINESS.COM อย่างเต็มรูปแบบเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งการขายและการตลาดให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถทำการซื้อขายระหว่างสมาชิกด้วยกันรวมถึงโอกาสสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกต่อไป