ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สิทธิประโยชน์เฉพาะตัวแก่ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ตกลงยินยอมให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการเก็บรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตร ประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ /หรือที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการได้ ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถาม หรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับ สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของผู้ใช้บริการด้วย เพื่อดำเนินการ ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเว็บไซต์www.ftiebusiness.com การจัดหรือให้บริการ และสิทธิประโยชน์ จากการจัดกิจกรรม การทำวิจัย วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสถิติ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย จะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ โดยเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้ กระทำการดังกล่าวได

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอีกต่อไป สามารถแจ้งมายังสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย เพื่อขอถอนความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยสมารถติดต่อมายังสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

การให้ข้อคิดเห็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2345-107-2 โทรสาร: 0-2345-1075 อีเมล: ebusiness@off.fti.or.th

ข้อสงวนสิทธิ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่มีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอบริการ หรือ การเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ใช้บริการหรือการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเมื่ออยู่ประเทศอื่นหากมีกรณี พิพาทเกิดขึ้น ให้ตีความตามหนังสือฉบับภาษาไทย โดยใช้กฏหมายไทยในการตีความ และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มี อำนาจในการพิจารณาคดีเท่านั้น