รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Fruit House(Thailand)

บ้านผลไม้(ประเทศไทย)

\"บ้านผลไม้\" เป็นชื่อของธุรกิจขนาดเล็กๆและเป็นธุรกิจครอบครัว ของคุณ นริชา กุลนานันท์ ที่มีความรักในการทำงาน มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำสินค้าผลไม้แปรรูปที่มีคุณภาพขึ้นมาเพื่อจำหน่าย บ้านผลไม้ เริ่มต้นจากการที่คุณ นริชา กุลนานันท์ มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีโอกาสเข้าร่วมงานกับโครงการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้งในตำแหน่ง ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ รวมถึง ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อมามีความจำเป็นต้องออกจากโครงการฯเนื่องจากต้องมาดูแลบุตรและบุพการีทำให้ไม่สามารถทำงานทั้งสี่โรงงาน ( 4 จังหวัด) ของโครงการฯต่อไปได้ จึงได้ลาออกจากงานเพื่อมาดูแลครอบครัว และย้ายครอบครัวมาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างนี้ได้เกิดความคิดที่จะทำธุรกิจของตัวเองโดยมีแนวคิดว่าเราน่าจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆหรือผู้นำชุมชนในการดำเนินธุรกิจโดยทำตานแนวพระราชดำริของในหลวงคือ เศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากประสบการณ์การทำงาน จึงได้ทดลองแปรรูปผลไม้ทำในบ้านโดยใช้เตาอบขนาดเล็กแบบง่ายๆในการทดลอง และระหว่างนั้นก็ได้รับงานสอนหนังสือด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และการวิเคราะห์อาหาร เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยมีมา และมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาด้านการแปรรูปผลไม้ให้กับไร่ของบริษัท บุญรอด บลิวเวอร์รี่ จำกัดด้วยเช่นกัน หลังจากที่ทดลองผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์และจัดการสิ่งต่างๆได้เข้าที่เข้าทางแล้วจึงเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนตั้งชื่อสัญญาลักษณ์แทนตัวเองว่า “ บ้านผลไม้” (FRUIT HOUSE) ใน ปี พ.ศ. 2545 โดย ตั้งใจว่า ผลิตภัณฑ์จากบ้านผลไม้ต้องมีคุณภาพเป็นหลักสำคัญ เช่น ไม่แต่งกลิ่น ไม่เติมสี ใช้น้ำตาลน้อยหรือไม่ใช้เลย ใช้สารเคมีพื้นฐานเท่าที่มีความจำเป็นและให้รสชาติเหมือนผลไม้จริงใกล้เคียงธรรมชาติโดยมี คุณ จิรทีปต์ ปัทมโยธิน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ จากการเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ในโครงการหลวง มาช่วยเป็นที่ปรึกษาบริษัทและเป็นผู้ประดิษฐ์ ดัดแปลง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิต เช่น ตู้อบลมร้อน เครื่องปอกแอปเปิ้ล เครื่องเจาะแกนสับปะรด ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมครัวเรือน จากการทดลองวางสินค้าในตลาดท้องถิ่นทำให้ทราบว่าสินค้าสามารถจำหน่ายได้เฉพาะกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้นเนื่องจากมีราคาสูง และไม่เข้าใจในความแตกต่างของคุณภาพสินค้าที่บ้านผลไม้ผลิต จึงได้มองหาโอกาสที่จะนำสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเปิดร้านของตัวเองที่สนามบินเชียงราย ในปี 2545 ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นี่ จึงเป็นโอกาสให้ “บ้านผลไม้” เป็นที่รู้จัก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ให้ไปร่วมงาน Thailand Food Exhibition และงานจัดแสดงสินค้าต่างๆทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย และผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ประเภท ผลไม้อบแห้ง ปี พ.ศ. 2547 ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันและในปี 2550 ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง สยามพารากอน และเอ็มโพเรี่ยม ได้เลือก “บ้านผลไม้” ให้นำสินค้าไปวางจำหน่าย ในนามของบ้านผลไม้ ซึ่งเป็นที่สนใจของลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศเป็นอย่างมากนอกจากนี้บ้านผลไม้ยังมีการ พัฒนาสินค้าประเภท Fruit Filling and Pasteให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และในอีกหลายๆบริษัทเช่นกัน แต่เนื่องจากการผลิตสินค้าคุณภาพสูงในลักษณะที่เราผลิตนั้น ยังมีข้อจำกัดมากในด้านการผลิตที่ผลิตได้ในปริมาณน้อยเพื่อให้คุณภาพที่สม่ำเสมอ การขนส่งทางไกลก็ต้องเก็บอุณหภูมิต่ำ และ ด้านวัตถุดิบไม่เพียงพอ ข้อจำกัดในการวางจำหน่ายและการเก็บรักษา ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศเป็นจำนวนมากๆได จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พ.ศ. 2545 บ้านผลไม้ มีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆต่อเนื่องมั่นคง ไม่รุกเร้าหรือเร่งรีบ โดยการกู้เงินจากธนาคารมาดำเนินธุรกิจอย่างเกินตัว ดังนั้นถึงแม้ว่าภายในประเทศจะมีปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองแต่ก็ผลกระทบต่อธุรกิจเล็กน้อยเท่านั้น บ้านผลไม้จึงมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรินั้นเป็นวิถีทางที่ถูกต้องที่สุด แม้ในขั้นต่อไปจำเป็นต้องขยายธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดย่อม เรายังคงจะยึดแนวทางตามพระราชดำริเช่นเดิมต่อไป \"Fruit House\" is a small family business founded by Naricha Kulnananth, a hard-working woman who determined to produce and sell quality processed fruits. Fruit House was originated from that fact that Naricha had knowledge in science from KhonKaen University and had worked with the Royal Project Food Processing Section in several departments, namely Production, Quality Assurance and Research and Development. Later on, she could not continue to supervise the Project’s four factories in four provinces due to personal responsibility in taking care of her parents and children. So she resigned and moved to Chiang Rai along with her family. In the meantime, she became inspired to start her own business, being a community leader in bringing His Majesty the King’s concept of sufficiency economy into operating agro-industry business and helping the community to achieve self-dependence. Using her prior experience, she tried to process fruit in a small oven at home. At the same time, she took a teaching job in food technology and food analysis as to help revise her knowledge. Also, she had the opportunity to be a consultant on fruit processing for Boonrawd Brewery’s farm. After succeeding in inventing products and having everything ready to open the business, the company was registered as ‘FRUIT HOUSE’ in 2002, with the mission to produce quality products that has no flavoring or coloring agent and contains as little sugar as possible, if not at all. Moreover, chemicals used have to be at the minimum amount and the flavor has to be similar to that of the natural products. Jirateep Patmayothin, a former lecturer at King Mongkut’s University of Technology Thonburi and a former senior engineer at the Royal Project, is the company’s consultant and the engineer who invents and makes adjustments to the machines such as hot air oven, apple peeling machine and pineapple core remover so that they would suit gastronomical business’s needs. Upon attempting to sell the products in the local markets, we realized that only certain groups of customers could afford the products and understand the difference between Fruit House’s product and other processed fruit products. Having the target customers in mind, the company opened its own store at Chiang Rai International Airport in 2002. We received positive feedbacks from the target groups, making Fruit House well known and eventually we were invited by the Department of Export Promotion, Ministry of Commerce to participate in Thailand Food Exhibition and other domestic and international events. Our products were selected to be a five-star OTOP (One Tumbol One Product.) or One Village One Product (Champion Product) in the category of dehydrated fruits in 2004 and has been selected every year ever since. In 2007 Siam Paragon and Emporium, the leading department stores, selected Fruit House to sell the products at their stores, attracting numerous international customers. Furthermore, the company supplies fruit filling and paste for Thai Airways International and several other companies. However, due to strict quality control, careful transportation and insufficient ingredients, we are unable to produce a large amount of products as to respond to international customers’ need. Since 2002, Fruit House has always believed in gradual and constant growth without rushing by borrowing a large sum of money for expansion. Therefore, economic or political problems only affect our company at a small degree. We are certain that sufficiency economy is the best way to run our business. Even though we have to expand into an SME business, we would always hold on to His Majesty’s way.

สำนักงานบริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัด

บริเวณโรงอบแสงอาทิตย์และโกดังเก็บวัตถุดิบ

ร้านบ้านผลไม้ ณ เซนทรัลพลาซ่า เชียงราย

จุดจำหน่ายสินค้าบ้านผลไม้ ใน กูร์เมต์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ณ สยามพารากอน กรุงเทพมห่นคร

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

 • ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

 • ชื่อกิจการ/ร้านค้า :
  บ้านผลไม้(ประเทศไทย)
 •  
  Fruit House(Thailand)
 • ข้อมูลธุรกิจ

 • กลุ่มอุตสาหกรรม :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • ประเภทธุรกิจ :
  1. ขายปลีก
  2. ขายส่ง
  3. ส่งออก
  4. ผู้ผลิต
 • ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่ :
  232/75 ม.8 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
 • ประเทศ :
  ไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

 • จำนวนพนักงาน :
  0 - 50

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ตู้อบลมร้อน

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ภายในตู้อบ

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และสถานที่ติดตั้ง

ตู้อบลมร้อน

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริเวณตู้อบพลังงานแสงอาทิตยฺ์

ตู้อบลมร้อน

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และบริเวณโกดังเก็บวัตถุดิบ

ตู้อบลมร้อน

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์