Category (5)

  • ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเกรด AB 0.875

    กลุ่มบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด ดำเนินธุรกิจผลิตและแปรรูปไม้ยางพาราอัดน้ำยา อบแห้ง เพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและภายนอกประเทศ โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าได้รับความเชื่อถือ และยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างสม่ำเสมอ และถือว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สินค้าที่ผลิต จะมีคุณภาพสม่ำเสมอ และเป็นที่พอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน
  • ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเกรด AB 0.625

    ไม้ท่อนสดจากสวน
  • ปีกไม้

  • ขี้เลื่อยสด

  • ไม้อัดประสานเฟอร์นิเจอร์