รายละเอียดกิจการ

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

CMS ENVIRONMENTAL CONSULTANT COMPANY LIMITED

เป็นบริษัท ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่นการออกแบบการควบคุม การเดินระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์น้ำเสียในห้องปฏิบัติการ , สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและโยธา เป็นต้น

ติดต่อเรา

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

68/95-96 ม.5 ถนนพระราม2 กรุงเทพฯ 10150