ปัญหาการล้างตะกรัน กับ คอนเด็นเซอร์

โดยทั่วไป ระบบทำความเย็นจะมีลักษณะการทำงานดังรูปที่1

              ซึ่งสาเหตุของการเกิดตะกรัน จับที่ผิวด้านในของท่อคอนเด็นเซอร์เกิดจากการที่น้ำภายในท่อคอนเด็นเซอร์ ระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็นทางด้าน Discharge จนทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดเป็นตะกรันบริเวณผิวท่อ และเมื่อตะกรันสะสมจนมีปริมาณมากก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลง จนต้องมีการหยุดระบบทำความเย็นเพื่อทำความสะอาดคอนเด็นเซอร์  แต่ถ้าหากไม่สะดวกที่จะหยุดระบบทำความเย็นเพื่อลางคอนเด็นเซอร์ ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ Desuperheater เพิ่มเข้าไปในระบบทำความเย็น

 

ซึ่ง Desuperheater จะทำหน้าที่ระบายความร้อนให้แก่สารทำความเย็นเฉพาะในช่วงที่มีสถานะเป็น Superheat ให้กลายเป็นสถานะ Saturated ก่อนที่สารทำความเย็น จะถูกส่งไปยังคอนเดนเซอร์ เพื่อ ควบแน่นกลายเป็นสถานะของเหลว โดยสารทำความเย็นที่เข้าสู่ Desuperheater ซึ่งมีสถานะเป็น Superheat จะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ส่งผลให้ตะกรันส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณ Desuperheater  และเมื่อสารทำความเย็น ซึ่งมีสถานะเป็น Saturated เข้าสู่คอนเด็นเซอร์ ก็จะส่งผลให้เกิดตะกรันที่คอนเดนเซอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 ส่วนการทำความสะอาด Desuperheater สามารถทำได้โดยการสกัดวาล์วเพื่อทำ By-Pass ให้สารทำความเย็นทางด้าน Discharge ตรงเข้าสู่คอนเดนเซอร์เป็นการชั่วคราว ซึ่ง Desuperheater ที่มีขนาดเล็กกว่าคอนเดนเซอร์ ทำมให้ใช้เวลาในการทำความสะอาดน้อยกว่าด้วย  เพียงเท่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องหยุดระบบทำความเย้น เพื่อทำความสะอาดคอนเดนเซอร์บ่อยๆ อีกต่อไป

เอกสารที่แนบ