การบำรุงรักษา Pressure Relief Port

การบำรุงรักษา Pressure Relief Port

1. ตรวจสอบระบบฮีตเตอร์ภายใน Pressure Relief Port เดือนละครั้ง (ฮีตเตอร์มีไว้เพื่อมิให้น้ำแข็งเกาะภายในวาล์ว )

2. ขูดละอองน้ำแข็งบริเวณหน้า Grill ออกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( เพื่อให้ Pressure Relief Port ภายใน-ภายนอก ห้องเย็นระบายได้โดยสะดวก และสาเหตุที่มีละอองน้ำแข็งเกาะ เพราะอากาศซึ่งมีความชื้นจากภายนอกห้องเย็น สามารถผ่านเข้ามาได้ เนื่องจาก Pressure ภายนอกห้องมีมากกว่า และกรณีที่อุณหภูมิระหว่างภายใน และภายนอกห้องเย็นแตกต่างกันมาก ละอองน้ำแข็งก็ยิ่งมากตามขึ้นไปด้วย )

เอกสารที่แนบ