รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

THERM ENGINEERING COMPANY LIMITED

บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทเทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริษัทดังนี้ 1. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำงานทางด้าน วิศวกรรม เช่น การจัดกระบวนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตในโรงงาน งานออกแบบด้านเครื่องกลและไฟฟ้า หรือโยธา 2. ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องกลด้าน วิศวกรรม รวมทั้งการติดตั้งดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม ทุกประเภท 4. ประกอบกิจการค้า ด้านออกแบบ ควบคุมการผลิตและรับจ้าง ซ่อมบำรุงเตาเผาขยะ เตาเผาศพ ทุกประเภท 5. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้าน การควบคุม และการจัดการพลังงานในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ และวัสดุด้านพลังงาน ทุกประเภท โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งที่สำคัญประกอบด้วย นายสมสิทธิ์ มูลสถาน นายโอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์ และนายไชยยุทธ อนวัชธารา และได้เรียนเชิญ รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทตั้งอยู่ ณ เลขที่ 11/71-72 หมู่ 4 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2928-2215-6 โทรสาร 0-2929-2217 www.thermeng.com E-mail : company@thermeng.com

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ