รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Mor Ya Thai101

บริษัท หมอยาไทย101 จำกัด

 • ยารักษาโรค จัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรา วิถีชีวิตของคนไทย มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคมาแต่โบราณ มีการปลูกสมุนไพรและทำยาใช้เองในแต่ละครัวเรือน การสืบทอดสูตรยาสมุนไพรนั้นจะมีการสืบทอดกันจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง    
 • ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมของคนไทยมีความหลากหลายและแตกต่างกันในหลายๆด้านมีการรับอารยะธรรมตะวันตกรวมถึงเรื่อง การใช้ยารักษาโรคด้วย แต่การใช้ยาสมุนไพรของคนไทยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่อย่างแพร่หลาย เพียงแต่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถี ชีวิตมากขึ้น การใช้ยาได้มีวิวัฒนาการตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการผสมผสานกับเทคโนโลยี มีการนำนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย มาใช้ในการผลิตยาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จนบางครั้งเรื่องยากลายเป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์ของผู้ผลิตเพียงเพื่อหวังผลกำไรจนละเลยเรื่องคุณภาพของยาที่ได้
 • โรงงานหมอยาไทย101 จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ต้องการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสูตรยาที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย อีกทั้งต้องการสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในกลุ่มผู้ผลิต และต้องการใช้ประชาชนคนไทย ได้ใช้ยาไทยที่ดีมีคุณภาพ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อผลิตยาตามสูตรโบราณโดยมีการนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรผู้ชำนาญงาน  พืช สมุนไพรที่ใช้ ปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นที่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ มีการคัดคุณภาพของวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณที่ดี ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้บริโภค
 • เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

  ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

  ข้อมูลธุรกิจ

  ข้อมูลติดต่อ

  ข้อมูลอื่นๆ